a6k6 zplb rrpz iwa2 2mo6 db3p h15r 5dfb rvrx 5914

Tin t?c m?i nh?t

Lê? Tha?t Ti?ch cu?ng ?n la?i nh??ng tha?ng n?m kê?t to?c bên nhau
-Trung Qu?c2018/08/17 19:04:35August 19 2018 01:22:24

Lê? Tha?t Ti?ch cu?ng ?n la?i nh??ng tha?ng n?m kê?t to?c bên nhau

Nga?y 16/8, ca?c vi? ng???i cao tu??i ?ê?n d?? lê? Tha?t Ti?ch ?a? cu?ng chia se? chiê?c ba?nh ca t?.

Ca?c Thanh thiê?u niên ?ê?n “h??i tu?” ta?i ?a?i h??i ropot thê? gi??i
-Trung Qu?c2018/08/17 19:03:45August 19 2018 01:22:24

Ca?c Thanh thiê?u niên ?ê?n “h??i tu?” ta?i ?a?i h??i ropot thê? gi??i

?u?ng va?o di?p nghi? he?, ?a?i h??i ropot thê? gi??i t?? ch??c ta?i Trung tam Triê?n la?m Qu??c tê? D???c Sa?ng B??c Kinh ?a? thu hu?t ra?t ??ng ca?c thanh thiê?u niên ?ê?n “h??i tu?” v??i nhau.

?iê?u tra ch??ng ro?, chi?nh sa?ch thuê? quan cu?a My? ?a? la?m t??n ha?i ?ê?n l??i nhua?n cu?a ca?c doanh nghiê?p My?
-Qu?c t?2018/08/17 19:02:40August 19 2018 01:22:24

?iê?u tra ch??ng ro?, chi?nh sa?ch thuê? quan cu?a My? ?a? la?m t??n ha?i ?ê?n l??i nhua?n cu?a ca?c doanh nghiê?p My?

khoa?ng 68% ca?c doanh nghiê?p chê? ta?o va? 44% ca?c doanh nghiê?p di?ch vu? qua ?iê?u tra ?ê?u cho r??ng, th??i gian ga?n ?ay, My? nang thuê? nha?p kha?u ?a? da?n ?ê?n gia? tha?nh cu?a ca?c doanh nghiê?p t?ng cao.

Th??ng ma?i Trung-Nha?t nang cao cha?t l???ng va? nang ca?p, co? thê? ra s??c t?? nhiê?u m??t
-Trung Qu?c2018/08/17 18:05:13August 19 2018 01:22:24

Th??ng ma?i Trung-Nha?t nang cao cha?t l???ng va? nang ca?p, co? thê? ra s??c t?? nhiê?u m??t

Quan hê? Trung- Nha?t ?a? tra?i qua ch??ng ????ng h?n 40 n?m, ???c ?iê?m n??i ba?t nha?t ?o? la? quan hê? kinh tê? th??ng ma?i cu?a hai n???c g??n bo? ch??t che? kh?ng thê? ta?ch r??i nhau.

B? tr??ng Ngo?i giao Trung Qu?c V??ng Ngh? ti?p Ch? t?ch Th??ng vi?n Pa-ki-xtan Sanjrani
-Trung Qu?c2018/08/17 18:04:28August 19 2018 01:22:24

B? tr??ng Ngo?i giao Trung Qu?c V??ng Ngh? ti?p Ch? t?ch Th??ng vi?n Pa-ki-xtan Sanjrani

Ngày 16/8, t?i B?c Kinh, U? viên Qu?c v?, B? tr??ng Ngo?i giao Trung Qu?c V??ng ngh? ti?p Ch? t?ch Th??ng vi?n Pa-ki-xtan Sanjrani.

C? quan Qu?n ly tài chính H?ng C?ng s? góp s?c cho ??u t? và phát tri?n c?a doanh nghi?p Trung ??ng t?i các n??c “M?t vành ?ai, m?t con ???ng”
-Trung Qu?c2018/08/17 18:03:42August 19 2018 01:22:24

C? quan Qu?n ly tài chính H?ng C?ng s? góp s?c cho ??u t? và phát tri?n c?a doanh nghi?p Trung ??ng t?i các n??c “M?t vành ?ai, m?t con ???ng”

H?ng C?ng lu?n là c?u n?i và ??u m?i ?ng h? doanh nghi?p n?i ??a “?i ra n??c ngoài”, có m?t b?ng tài chính và d?ch v? chuyên nghi?p toàn di?n và chính mu?i ...

Chu? ti?ch T?p C?n Bình ?? ??a ra ch? thi? quan tr?ng vê? “Ngày Tha?y thu??c Trung Qu?c” la?n ??u tiên
-Trung Qu?c2018/08/17 16:33:59August 19 2018 01:22:24

Chu? ti?ch T?p C?n Bình ?? ??a ra ch? thi? quan tr?ng vê? “Ngày Tha?y thu??c Trung Qu?c” la?n ??u tiên

T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nêu ro?, ??ng u?y, chính quyê?n ca?c ca?p và toàn x? h?i ?ê?u pha?i ph?i ch?m sóc ca?n b??, nhan viên y t?, hi?nh tha?nh b?u kh?ng khí t?t ?e?p t?n tr?ng ba?c si? t?n tro?ng y t?.

Quy? Nhi ???ng Liên H??p Qu??c: Tr? em bi? My? và Mê-hi-c? cho h?i h??ng ???i m??t v??i ru?i ro b? b?o l?c
-Qu?c t?2018/08/17 16:33:18August 19 2018 01:22:24

Quy? Nhi ???ng Liên H??p Qu??c: Tr? em bi? My? và Mê-hi-c? cho h?i h??ng ???i m??t v??i ru?i ro b? b?o l?c

Theo s? li?u c?a Liên H?p Qu?c, t? tháng 1 n?m 2016 ??n tháng 4 n?m 2018, Mê-hi-c? ?? b?t gi? h?n 68.000 tr? em nh?p c?, 91% trong s? ?ó ?? ???c h?i h??ng cho các n??c Trung M?.

Chi?n tranh th??ng m?i c?a M? v?i Trung Qu?c s? làm tr?m tr?ng thêm r?i ro lau dài c?a n?n kinh t? M? La-tinh
-Qu?c t?2018/08/17 16:32:37August 19 2018 01:22:24

Chi?n tranh th??ng m?i c?a M? v?i Trung Qu?c s? làm tr?m tr?ng thêm r?i ro lau dài c?a n?n kinh t? M? La-tinh

Giám ??c Trung tam Nghiên c?u Qu?c t? t?i ??i h?c C?ng giáo Chi-lê Sahd cho r?ng, My? pha?t ???ng cu?c chi?n th??ng m?i v?i Trung Qu?c s? gia?ng ?o?n n??ng nê? vào n?n kinh t? toàn c?u...

B?? Ngoa?i giao My? tuyên b?? tha?nh la?p “Nho?m ha?nh ???ng I-ran”, phu? tra?ch gay s??c e?p v??i I-ran
-Qu?c t?2018/08/17 16:31:47August 19 2018 01:22:24

B?? Ngoa?i giao My? tuyên b?? tha?nh la?p “Nho?m ha?nh ???ng I-ran”, phu? tra?ch gay s??c e?p v??i I-ran

Sau khi My? ru?t kho?i Thoa? thua?n ha?t nhan I-ran, phi?a I-ran lu?n cho biê?t se? kh?ng ?a?m pha?n v??i My?.

APEC: M?i tr???ng kinh doanh cu?a Khu v??c chau A? – Tha?i Bi?nh D??ng tiê?p tu?c ????c ca?i thiê?n
-Qu?c t?2018/08/17 16:31:13August 19 2018 01:22:24

APEC: M?i tr???ng kinh doanh cu?a Khu v??c chau A? – Tha?i Bi?nh D??ng tiê?p tu?c ????c ca?i thiê?n

Ba?o ca?o cho tha?y, ????c cho vay ti?n du?ng tr?? tha?nh li?nh v??c gia?nh ????c ???t pha? l??n nha?t trong viê?c ca?i thiê?n m?i tr???ng kinh doanh.

C??u Thu? t???ng ??n ??? Vajpayee qua ???i vi? lam bê?nh
-Qu?c t?2018/08/17 16:30:32August 19 2018 01:22:24

C??u Thu? t???ng ??n ??? Vajpayee qua ???i vi? lam bê?nh

vi? ch??a tri? kh?ng hiê?u qua?, c??u Thu? t???ng ??n ??? Vajpayee ?a? qua ???i ta?i Thu? ?? Niu ?ê-li va?o 17 gi?? 5 phu?t chiê?u cu?ng nga?y, h???ng tho? 93 tu??i.

B?? tr???ng Ta?i chi?nh My? ?e do?a tr??ng pha?t ca?ng nhiê?u h?n ???i v??i Th?? Nhi? Ky?
-Qu?c t?2018/08/17 16:29:33August 19 2018 01:22:24

B?? tr???ng Ta?i chi?nh My? ?e do?a tr??ng pha?t ca?ng nhiê?u h?n ???i v??i Th?? Nhi? Ky?

Trong h??i nghi? N??i ca?c cu?ng nga?y, T??ng th??ng My? ?ng Trump cho biê?t, th?? Nhi? “va?n ch?a ch??ng minh mi?nh la? ng???i ba?n t??t cu?a My?”.

C?ng ty BYD Trung Qu??c ba?n giao 101 chiê?c ?-t? ?iê?n E6 cho Tha?i Lan, se? du?ng va?o viê?c kinh doanh xe t??c-xi
-ASEAN2018/08/17 16:28:29August 19 2018 01:22:24

C?ng ty BYD Trung Qu??c ba?n giao 101 chiê?c ?-t? ?iê?n E6 cho Tha?i Lan, se? du?ng va?o viê?c kinh doanh xe t??c-xi

S?? du?ng ?-t? ?iê?n trong li?nh v??c giao th?ng c?ng c??ng la? m??t trong nh??ng biê?n pha?p x?? ly? ? nhiê?m kh?ng khi? cu?a Tha?i Lan.

Trung tam Ba?o chi? chi?nh A? va?n h??i la?n th?? 18 chi?nh th??c ??a va?o hoa?t ???ng
-ASEAN2018/08/17 16:27:42August 19 2018 01:22:24

Trung tam Ba?o chi? chi?nh A? va?n h??i la?n th?? 18 chi?nh th??c ??a va?o hoa?t ???ng

????c biê?t, Trung tam Ba?o chi? chi?nh ta?i Gia-ca?c-ta cu?a A? va?n h??i ky? na?y d?? kiê?n se? cha?o ?o?n khoa?ng 4000 pho?ng viên.

Thu? t???ng Ma-ha-thia th?m Trung Qu??c, Quan hê? Trung Qu??c – Mai-lai-xi-a ?ang ????c quan tam
-ASEAN2018/08/17 16:26:58August 19 2018 01:22:24

Thu? t???ng Ma-ha-thia th?m Trung Qu??c, Quan hê? Trung Qu??c – Mai-lai-xi-a ?ang ????c quan tam

Chi?nh phu? Trung Qu??c va? Ma-lai-xi-a lu?n lu?n gi?? gi?n s?? giao l?u v??i nhau, t?ng c???ng kê?t n??i, quan hê? Trung Qu??c -- Ma-lai-xi-a ?a? th??c hiê?n qua? ??? bi?nh ??n.

S?n ph?m c? ?i?n t?? th??ng hi?u t?? chu? c?a Trung Qu?c triê?n la?m t?i Phi-li-pin ???c hoan nghênh
-ASEAN2018/08/17 16:26:03August 19 2018 01:22:24

S?n ph?m c? ?i?n t?? th??ng hi?u t?? chu? c?a Trung Qu?c triê?n la?m t?i Phi-li-pin ???c hoan nghênh

Các s?n ph?m máy móc khai thác mo?, máy phát ?i?n, xe t?i nh?, xe ba?n ta?i, máy móc n?ng nghi?p, máy móc xay d?ng, v.v th??ng hi?u Trung Qu?c ...

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p